An sinh - Thuế

Cập nhật 15.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 38,3 so với hôm qua 44,3

15/09/2023

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 14.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 44,3 so với hôm qua 45,5

14/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 13.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 45,5 so với hôm qua 47,9

13/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 12.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 47,9 so với hôm qua 28,3

12/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 11.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 28,3 so với hôm qua 28,3

11/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 10.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 28,3 so với hôm qua 29,6

10/09/2023

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 09.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 29,6 so với hôm qua 24,7

09/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 08.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 24,7 so với hôm qua 24,0

08/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 07.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 24,0 so với hôm qua 22,6

07/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 06.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 22,6 so với hôm qua 23,1

06/09/2023

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 05.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 23,1 so với hôm qua 29,4

05/09/2023

1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang - (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 03.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 29,4 so với hôm qua 29,4

04/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Cập nhật 03.09.2023: Bảng Inzidenz 411 điạ phương Đức; Chỉ số điạ phương cao nhất hôm nay 29,4 so với hôm qua 29,4

03/09/2023

 1- Tổng kết chỉ số Inzidenz toàn Liên bang -  (Chú thích: Chỉ số Inzidenz được phân theo mức bằng 0, dưới 35, trên 35, trên 50, trên 100, trên 200, trên 350, trên 1000…. Mức trên 350 là ngưỡng toàn Liên bang phải đóng cửa tổ chức sự kiện,...
Lên đầu trang