Kinh doanh và lao động ở Đức cần biết, năm 2023: Phần III Mức nhà nước tạm ứng trả tiền góp nuôi con và tiền con tuổi trưởng thành

Mức nhà nước tạm ứng trả tiền góp nuôi con Unterhaltsvorschusses, khi cha mẹ không đủ tiền góp nuôi con Zahlbetrag

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Tuổi của con
Chi phí mức sống tối thiểu Mindestunterhalt (€) Tiền con Kindergeld (€) Mức nhà nước tạm ứng
trả thay cho cha mẹ
Unterhaltsvorschuss (€)
Tới tròn 6 tuổi 437 250 187
Từ 7 tuổi đến tròn 12 tuổi 502 250 252
Từ 12 tuổi đến tròn 18 tuổi 588 250 338

Điều kiện tiên quyết để được nhà nước trả tạm ứng đối với trẻ em từ 12 tuổi trở lên

-Trẻ không nhận được bất kỳ nguồn trợ cấp nào từ nhà nước, chẳng hạn Hartz IV.

- Trẻ do cha mẹ trực tiếp nuôi có thu nhập bảo đảm chi phí cuộc sống tối thiểu cho con Mindestunterhalt.

- Cha mẹ trực tiếp nuôi con nhận tiêu chuẩn trợ cấp SGB II có thu nhập thêm ít 600 EUR mỗi tháng. Chưa tính tiền con.

Tiền con cấp cho con trưởng thành

Con trưởng thành được tính từ khi tròn 18 tuổi, tức tuổi chịu trách nhiệm pháp lí với hành vi của mình. Tiền con được cấp cho tới tròn 25 tuổi, nếu đang học nghề, hay đang chờ học nghề hoặc tham gia một năm lao động công ích tự nguyện (Quy định tại Điều § 32 Đoạn 4 Số 2d Luật Thuế Thu nhập EStG). Lao động công ích tự nguyện được tính cho những đối tượng sau:

1- Một năm lao động tự nguyện theo Đạo luật Dịch vụ Tình nguyện Thanh niên Jugendfreiwilligendienstegesetz.

2- Lao động sinh thái tự nguyện theo Đạo luật Dịch vụ Tình nguyện Thanh niên.

3- Lao động tự nguyện liên bang theo Đạo luật tình nguyện liên bang Bundesfreiwilligendienstgesetz.

4- Hoạt động tình nguyện trong khuôn khổ Đoàn kết Châu Âu theo Quy định EU 2021/888 ngày 20.05.2021.

5-Tham gia dịch vụ khác ở nước ngoài theo Mục 5 của Đạo luật Dịch vụ Tình nguyện Liên bang Bundesfreiwilligendienstgesetze.

6- Tham gia dịch vụ tình nguyện phục vụ chính trị mang tên weltwärts theo hướng dẫn tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang ngày 01.01.2016.

7- Tham gia tình nguyện theo Điều § 2 Đoạn 1a Bộ luật SGB VII.

8- Tham gia tình nguyện thanh niên quốc tế theo quy định của Bộ Gia đình Liên bang ban hành ngày 04.01.2021.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang