Sách song ngữ hướng dẫn dạy con “Cả nhà học toán - Mathematik für die ganze Familie“: Bốn phép tính cơ bản cộng và trừ

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cách thức dạy toán giữa Việt Nam và Đức dưới dạng thực hành, cả nhà cùng học toán (Mathematik für die ganze Familie). Qua đó, các bậc phụ huynh Việt vừa giúp được con em làm bài tập, vừa chơi với chúng. Vừa vun đắp cho tổ ấm gia đình, vừa nâng kiến thức tiếng Đức cho chính mình, đồng thời thực hiện được nguyên lý giáo dục đối với con em mình, học ở trường, học ở nhà, học ngoài xã hội.

Để thấy vai trò ý nghĩa vô cùng quan trọng của cuốn Cẩm Nang này, Đức Việt Online giới thiệu một số chương mục mẫu, tuần tự từng kỳ. Kỳ này gồm 2 chương, bốn phép tính cơ bản cộng & trừ.

14. Vier Grundrechenarten - Addition (Bốn phép tính cơ bản - Phép cộng)

- Summand 1 + Summand 2 = Summe (Số hạng 1 + Số hạng 2 = Tổng số).

- Summand 1 = Summe – Summand 2 (Số hạng thứ nhất = Tổng số trừ đi số hạng thứ hai).

- Summand 2 = Summe – Summand 1 (Số hạng thứ hai = Tổng số trừ đi số hạng thứ nhất).

a) Kopfrechnen bei der Addition (cách cộng nhẩm):

93 + 64 = ?

- Der 1. Summand ist die Zahl 93 (Số hạng thứ nhất là 93).

- Der 2. Summand ist die Zahl 64 (Số hạng thứ hai là 64).

- Die Zahl 64 wird in 60 und 4 zerlegt (số 64 được tách thành 60 và 4):

64 = 60 + 4.

- Dann (tiếp theo):

93 + 60 = 153.

153 + 4 = 157, die Summe ist 157 (Tổng số là 157).

b) Weitere Beispiele (thêm ví dụ):

45 + 15 = ?

- Der 1. Summand ist die Zahl 45 (Số hạng thứ nhất là 45)

- Der 2. Summand ist die Zahl 15 (Số hạng thứ hai là 15)

- Die Zahl 15 wird in 10 und 5 zerlegt (Số 15 được tách ra thành 10 và 5):

45 + 10 = 55

55 + 5 = 60, die Summe ist 60 (Tổng số là 60).

- Summand 1 = Summe – Summand 2 (Số hạng thứ nhất = Tổng số trừ đi số hạng thứ hai):

45 = 60 – 15

- Summand 2 = Summe – Summand 1 (Số hạng thứ hai = Tổng số trừ đi số hạng thứ nhất):

15 = 60 – 45

c) Gesucht ist die Zahl x (Bài tập tìm số x)

c1) Aufgabe 1 (Bài tập 1):

37 + x = 58 oder (hoặc viết) 37 + ________ = 58.

Gesucht ist die Zahl x, der Summand 2 (tìm x, số hạng thứ hai)

x = 58 – 37

x = 21.

c2) Aufgabe 2 (Bài tập 2):

x + 28 = 46 oder (hoặc viết) _______ + 28 = 46

Gesucht ist die Zahl x, der Summand 1 (tìm x, số hạng thứ nhất)

x = 46 – 28

x = 18.

c3) Weitere Beispiele für Kopfrechnen (thêm ví dụ về tính nhẩm)

168 + 24 = 192

168 + 20 = 188

188 + 4 = 192

d) Bei Addition mehrerer Summanden (Khi tính một tổng có nhiều số hạng)

Bei Addition mehrerer Summanden kann man die Stellung der Summanden so umtauschen, dass eine günstige Lage entsteht. (Khi tính một tổng có nhiều số hạng, người ta có thể hoán vị (đổi chỗ) các số hạng sao cho thuận lợi).

- ZB. (ví dụ): 123 + 85 + 27 + 15 = ?

Wenn 123 und 27 sowie 85 und 15 nebeneinanderstehen, kann man das Ergebnis leichter berechnen. (Nếu để 123 và 27 cũng như 85 và 15 gần nhau thì dễ tính hơn):

123 + 27 + 85 + 15 = 150 + 100 = 250

d1) Gesucht ist die Summe der folgenden Zahlen (Bài tập tìm tổng các số sau đây):

87, 12, 33, 76, 28, 14

- Vorteilhafte Umstellung der Summanden (Hoán vị thuận lợi các số hạng):

87 + 23 + 12 + 28 + 76 + 14

87 + 23 = 110

12 + 28 = 40

76 + 14 = 90

- Die gesuchte Summe (tổng cần tìm): 110 + 40 + 90 = 240.

15. Vier Grundrechenarten - Subtraktion (Bốn phép tính cơ bản – Phép trừ)

- Minuend – Subtrahend = Differenz (Số bị trừ - số trừ = hiệu số).

- Minuend = Differenz + Subtrahend (Số bị trừ = hiệu số + số trừ).

- Subtrahend = Minuend – Differenz (Số trừ = số bị trừ - hiệu số).

a) Z. B (Ví dụ):

a1) 45 – 15 = 30 Minuend – Subtrahend = Differenz (Số bị trừ - số trừ = hiệu số).

45 = 30 + 15 Minuend = Diffenz + Subtrahend (Số bị trừ = hiệu số + số trừ).

15 = 45 – 30 Subtrahend = Minuend – Differenz (Số trừ = số bị trừ - hiệu số).

a2) Aufgabe (bài toán):

x – 35 = 41

x = 41 + 35

x = 76

a2) 51 – x = 21

x = 51 – 21

x = 30

b) Kopfrechnen bei der Subtraktion (Tính nhẩm ở phép trừ)

b1) z. B. (Ví dụ): 73 – 46 = ?

- Die Zahl 46 wird in 40 + 6 zerlegt (Số 46 tách ra thành 40 + 6).

73 – 46 = 27 denn (bởi vì):

73 – 40 = 33

33 – 6 = 27

b2) 78 – 35 = ?

78 – 30 = 48

48 – 5 = 43

Các bậc phụ huynh có thể đặt mua Ấn phẩm theo đường Link => Cẩm nang song ngữ hướng dẫn dạy con: Cả nhà học toán.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập - Lao động

Hành khách cần biết: Nghiệp đoàn Verdi Lufthansa lại đình công thứ 5 - 7; Đường sắt đình công thứ 5 - 7, vận tải hàng thứ 4 - 6

05/03/2024

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Cảnh báo hành khách Đức: Nghiệp đoàn Ver.di đình công - Giao thông công cộng địa phương ùn tắc

01/03/2024

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

 Đức: Các cuộc đình công ngành bán lẻ Sachsen tiếp tục; Phi công tại công ty con Lufthansa Discover đình công 3 ngày

17/02/2024

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Kinh doanh

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

24/03/2024

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Làn sóng đóng cửa chuỗi siêu thị Đức: Kaufland 2 năm đóng cửa 5 chi nhánh; Real đóng cửa chi nhánh cuối cùng kết thúc lịch sử 30 năm…

15/03/2024

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Cơ hội đầu tư nước ngoài cần biết: Doanh nghiệp Đức so sánh đầu tư vào Trung Quốc với Việt Nam 

17/02/2024

  LTS: Cuốn sách Toán bậc tiểu học song ngữ này của tác giả Thầy giáo Nguyễn Thế Tuyền ở Berlin được coi như một cẩm nang, biên soạn theo phương pháp tổng hợp cả hai cá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang