Ấn phẩm: Quy định mới về làm thêm cần biết: mức lương; số giờ; ngưỡng giới hạn; tiêu chuẩn phép; thời gian và tiền nghỉ phép...

1- Mức lương tối thiểu quy định từng năm từ 2015 đến nay

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Như vậy từ ngày 01.10.2022, mức lương tối thiểu đã tăng lên 12 Euro/giờ. Theo đó giới hạn thu nhập đối với người làm thêm cũng tăng lên từ 450 Euro trước đây lên 520 Euro hiện nay.

Trước đây, quy định tăng lương tối thiểu làm thay đổi ngưỡng tổng số giờ được phép làm việc của người làm thêm. Vì họ không được phép thu nhập cao hơn 450 euro mỗi tháng, tổng số giờ làm việc của họ trong tháng vì vậy phải giảm tương ứng. Nếu không, việc tăng lương theo giờ có thể gây thiệt thòi cho người làm thêm, phải đóng phí an sinh xã hội cũng như thuế thu nhập có thể phát sinh.

2- Giờ làm việc Minijobber tối đa khi giới hạn thu nhập tối đa 520 euro/tháng và mức lương tối thiểu 12 Euro/giờ

Giới hạn ngưỡng lương tối đa làm thêm Minijobs tăng từ 450 lên 520 euro/tháng từ ngày 01.10.2022 được áp dụng cùng lúc với quy định tăng mức lương tối thiểu lên 12 euro/giờ.

Cả 2 quy phạm trên đã được Chính phủ Liên minh công bố trong Hiệp định Liên minh của 3 đảng cầm quyền khi thành lập Chính phủ mới. Trong Hiệp định cũng giải thích rằng quy định đó nhằm ngăn chặn công việc làm thêm bị lạm dụng để thay thế cho hợp đồng làm việc thường xuyên. Để đạt được mục tiêu này, cần giám sát việc tuân thủ luật lao động hiện hành đối với các công việc làm thêm chặt chẽ hơn.

Công thức đơn giản để tính số giờ tối đa mà những người làm thêm Minijobs được phép làm việc mỗi tháng là chia ngưỡng lương tối đa cả tháng theo luật định cho mức lương tối thiểu tính theo giờ sẽ cho kết quả số giờ làm việc tối đa mỗi tháng:

- Số giờ làm việc tối đa mỗi tháng = Ngưỡng lương tối đa cả tháng / mức lương tối thiểu theo luật định.

- Với mức lương tối thiểu theo luật định trước đây là 10,45 euro mỗi giờ và ngưỡng giới hạn thu nhập công việc làm thêm tối đa là 450 euro/tháng thì thời gian làm việc tối đa tính theo công thức trên khoảng 43 giờ mỗi tháng.

- Với ngưỡng mức lương tối đa cả tháng 520 euro và mức lương tối thiểu 12 euro/giờ, thì thời gian làm việc tối đa cả tháng sẽ là:

520 Euro mỗi tháng / 12,00 Euro mỗi giờ = 43,333 giờ

3- Ngưỡng giới hạn thu nhập tối đa làm thêm trong trường hợp tăng lương tối thiểu

Ngưỡng đó được luật điều chỉnh theo công thức tương ứng. Nó được tính bằng cách nhân mức lương tối thiểu với 130, chia cho 3 và con số kết quả được làm tròn, như công thức dưới đây:

- Ngưỡng tối đa thu nhập làm thêm = Mức lương tối thiểu x 130/3 (làm tròn thành đơn vị euro).

- Ví dụ với mức lương tối thiểu 12 Euro kể từ ngày 01.10.2022, ngưỡng tối đa thu nhập làm thêm = 12,00 Euro lương tối thiểu x 130 / 3 = 520 Euro/tháng. Giới hạn này được Bộ Lao động và Xã hội Liên bang công bố trên Công báo Liên bang.

4- Trường hợp vượt quá ngưỡng giới hạn thu nhập làm thêm

Kể từ 01.10.2022, ngưỡng giới hạn thu nhập làm thêm là 520 euro/tháng chỉ có thể được quyền vượt quá tối đa 2 tháng trong vòng 1 năm.

Mức tiền vượt quá quy định cũng được xác định cụ thể: Họ được phép tăng mức thu nhập tối đa lên gấp đôi trong 2 tháng. Tính ra cả năm được tăng lên: 2 x 520 Euro/tháng = 1.040 Euro/năm. Từ đó, tính ra mức thu nhập tối đa cho cả năm đối với người làm thêm từ ngày 01.10.2022 là 7.280 Euro/ năm, so với trường hợp không vượt quá chỉ ở mức 6.240/năm (520 Euro/tháng x 12 tháng).

5- Đối với người hưu trí làm thêm

Trung tâm quản lý làm thêm của Sở Lao động Minijob-Zentrale cho biết, những người về hưu do mất khả năng lao động được quyền làm thêm và cũng áp dụng giới hạn thu nhập tối đa ở mức 6.300 Euro/năm. Với mức thu nhập này không ảnh hưởng tới lương hưu.

6- Khi thu nhập thực tế vẫn thường xuyên vượt quá giới hạn tối đa

Thường xuyên vượt quá mốc 520 euro/tháng có thể gây ra hậu quả tài chính nặng. Tức là người làm thêm có thể không còn được hưởng tiêu chuẩn áp dụng cho lao động làm thêm mà áp dụng như lao động chính, tức phải đóng phí bảo hiểm xã hội và thuế lương tương ứng với mức thu nhập đó.

7- Những thay đổi liên quan tới lao động có thu nhập trên mức lao động làm thêm Midijob

Mức thu nhập trên ngưỡng thu nhập tối đa của Minijob (520Euro/tháng) lên tới 1.300 Euro/tháng (trước ngày 01.10.2022) được gọi là lao động có thu nhập cận làm thêm Midijob. Do tăng ngưỡng thu nhập tối đa đối với người làm thêm, nên giới hạn tối đa cuả Midijob cũng tăng theo từ 1.300 euro/tháng trước đó lên 1.600 euro/tháng từ ngày 01.10.2022. Thu nhập của Midijob được giảm tỷ lệ đóng phí an sinh xã hội so với người có thu nhập trên 1.600 của những người lao động bình thường.

8- Tính ngày nghỉ phép (Urlaub) đối với người làm thêm

Như bất kỳ lao động nào khác, những người làm thêm cũng được hưởng tiêu chuẩn nghỉ phép có lương. Tiêu chuẩn đó được tính trên số ngày làm việc trong tuần và theo công thức (Formel) sau:

Số ngày nghỉ phép = Số ngày làm việc trong tuần x 24 : 6 (ngày).

9- Mức lương trả cho kỳ nghỉ phép

Theo Minijob-Zentrale, tiền lương cho mỗi ngày nghỉ phép bằng thu nhập bình quân theo ngày mà người làm thêm nhận được trong 13 tuần qua trước khi bắt đầu nghỉ phép (tức 3 tháng).

Như vậy tiền lương nghỉ phép (Euro) = Số ngày làm việc trong tuần x 24 : 6 x (Thu nhập trong 13 tuần: Số ngày làm việc trong 13 tuần đó).

Đức Việt Online

Giá tiền ấn phẩm online: €4.9
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang